Computerclub Houthem
Agenda Algemene Leden Vergadering Op 18 maart 2017 In de Holle Eik te Houthem De clubdag begint op de normale tijd, om 12.00 uur 13.00 uur:  Koffie en vlaai voor de leden aansluitend maar uiterlijk om 13.45 uur: Algemene Leden Vergadering Agenda: 1. Opening en mededelingen 2. Notulen ALV 2016 (bijgevoegd en op de website) 3. Bestuursverslag 2016 (volgt) besluitenlijst 2016, ter inzage ingekomen stukken 2016, ter inzage 4. Financieel jaarverslag 2016 (volgt tijdens de vergadering) 5. Verslag kascontrolecommissie: Tiny Teheux en Mia Rikers 6. Verkiezing nieuwe kascontrolecommissie 7. Vaststellen jaarcontributie CCH 8. Bestuursmutatie: aftredend en herkiesbaar zijn:  Ton Meewis, Mariëtte Mom, Cora Stevens-Brand 1. Beleidsvoornemens 2017/2018, o.a. introductie nieuwe website 2.  Rondvraag 3.  Sluiting van de vergadering  4.   Huldiging jubilarissen
Dames en heren, Namens het bestuur van CCH nodig ik jullie uit voor de  Algemene ledenvergaderingop zaterdag 18 maart 2017in De Holle Eik De clubdag begint op de normale tijd om 12.00 uur. Om 13.00 uur koffie en vlaai. De vergadering begint uiterlijk 13.45 uur en zal ongeveer een uur in beslag nemen. Daarna wordt de middag voortgezet met de reguliere clubdag.
Cursus secretariaat: Baron de Selysstraat 15 6301 JZ Houthem  043 6042322  etlouwen@ziggo.nl KvK. Nr. 14066199   Rabobank IBAN:  NL 30 RABO 0152 8353 34 www.computerclub-houthem.nl