Computerclub Houthem
Jaarverslag Computer Club Houthem (CCH)
Vervolg
Cursus secretariaat: Baron de Selysstraat 15 6301 JZ Houthem  06 30741161  etlouwen@ziggo.nl KvK. Nr. 14066199   Rabobank IBAN:  NL 30 RABO 0152 8353 34 www.computerclub-houthem.nl
Bestuursverslag over het jaar 2017 Het verenigingsjaar 2017 was voor Computer Club Houthem een actief jaar. De clubdagen werden goed bezocht, een succesvolle inloop dag, de bibliotheek loopt redelijk en de website begint zijn weg te vinden. Het was een slecht jaar voor het bestuur 3 bestuursleden vielen uit door ziekte, de secretaris Ton Meewis, de voorzitter Liesbeth Louwen en Jan Silverentand, van algemene zaken en  lid Tonny Mulders. Liesbeth en Jan zijn zo goed als hersteld, Met Ton is het wat ernstiger, daar is het nog niet goed mee. Met Tonny, gaat het de goede kant op. Doordat de voorzitter door een ongeval uitviel, werd haar functie tijdelijk met ere waargenomen, door Mathieu Laheij, als Vicevoorzitter. Dank hiervoor. Zij nam de functie weer over na haar herstel. Later in het jaar werd het secretariaat door ziekte van Ton, tijdelijk waargenomen door Liesbeth Louwen.  Bestuur Volgens het rooster waren Ton Meewis, Mariëtte Mom en Cora Stevens bij de ALV van 2017 aftredend. Zij stelden zich alle drie herkiesbaar en werden unaniem herkozen door de algemene ledenvergadering. Eind 2017  bestond het bestuur van CCH uit de volgende personen: Elisabeth Louwen , voorzitter en plv. penningmeester Ton Meewis, secretaris en plv. voorzitter Mathieu Laheij, penningmeester Mariëtte Mom, notulist Cora Stevens-Brand, lid en plv. secretaris Jan Silverentand, logistiek manager Karl Honings, lid Chris Noya als toegevoegd bestuurslid In 2017 kwam het bestuur 6 keer in een algemene bestuursvergadering bijeen om het reilen en zeilen van CCH in goede banen te leiden. Het is aan de ALV te beoordelen of dit gelukt is. Het  is goed hier nog eens te vermelden dat leden die vragen hebben deze aan het bestuur  altijd kunnen voorleggen. Deze vragen worden dan in de eerstvolgende vergadering behandeld mits ze minimaal een week voor de vergadering binnengekomen waren. Het bestuur vergadert in principe op de laatste dinsdag van de oneven maanden. Door omstandigheden kan hier wel eens van worden afgeweken. Voor het overige worden ad hoc vergaderingen ingelast voor zover dat nodig is. Kascontrolecommissie.  Deze commissie bestond in 2017 uit Mia Rikers en Tiny Teheux. De nieuwe commissie zal bestaan uit Tiny Teheux en Mia Rikers, deze dames blijven nog een jaartje. Martin Marcus is reserve lid. Een aantal bestuursleden waren betrokken bij externe vergaderingen en activiteiten  of hadden contact o.a. met de gemeente Valkenburg a/d Geul, en  de Holle Eik. Ook was het bestuur aanwezig bij een aantal sociale gebeurtenissen. De besluitenlijst 2017 en de lijst van ingekomen stukken 2017 lagen ter inzage op de bestuurstafel tijdens de algemene ledenvergadering. Door de maandelijkse nieuwsbrief van de voorzitter werden de leden op onderhoudende wijze op de hoogte gehouden, aangespoord actief deel te nemen aan het clubgebeuren en werd melding gemaakt van actuele zaken betreffende CCH. Bovendien werd in elke nieuwsbrief aandacht besteed aan onze zieke leden. De maandelijkse nieuwsbrief verschijnt reeds vanaf 2007.  Ook via de  website www.computerclub-houthem.nl worden de leden op de hoogte gehouden van de gang van zaken bij CCH. Hoewel deze website alle actuele informatie bevat aangaande CCH wordt er (te) weinig gebruik van gemaakt. De statuten en het huishoudelijk reglement en de notulen van de ALV. staan op de website zodat ze op elk moment toegankelijk zijn voor de leden. De data van de clubdagen kunnen geraadpleegd worden op de website. Ook vind je hier foto’s van belangrijke gebeurtenissen binnen onze vereniging. Daarnaast is er een pagina “Vraag en aanbod” toegevoegd, de “CCH marktplaats” voor tweede hands spullen. Hier wordt weinig gebruik van gemaakt, jammer. Tijdens het uitvallen van de voorzitter, is de website waargenomen en verzorgd door Ingrid Fransen, onze dank hiervoor. In 2017 werd ruime aandacht besteed aan de PR. van de vereniging in weekbladen, op TV Valkenburg en van een inloopmiddag tijdens de clubdag van oktober. Financiën In 2017 is er een verandering gekomen in de hoogte van de contributie van  € 35,- per jaar naar € 40, - per jaar met een inschrijfgeld van € 5,- Het gezinslidmaatschap is maximaal € 50,- Is maximaal € 55,- per jaar geworden. De  afspraak dat de contributie voor 1 maart van het lopend clubjaar moet zijn voldaan, werkt. Toch moeten wij alert blijven op de betalingsdiscipline.