Computerclub Houthem
Jaarverslag Computer Club Houthem (CCH) Bestuursverslag over het jaar 2016 Het verenigingsjaar 2016 was voor Computer Club Houthem een actief jaar. De clubdagen werden goed bezocht, een succesvolle inloopdag, de bibliotheek werd op poten gezet en een begin gemaakt om de website in een nieuw jasje te steken. Op 7 mei overleed in de leeftijd van 80 jaren Marietje Kieboom. Zij was twee jaar lid van onze club. Tot op hoge leeftijd was zij geïnteresseerd in en probeerde zij grip te krijgen op de ontwikkelingen in computerland. Bestuur Volgens het rooster waren Mathieu Lahaij en Jan Silverentand bij de ALV van 2016 aftredend. Zij stelden zich beide herkiesbaar en werden unaniem herkozen door de algemene ledenvergadering. Eind 2016 bestond het bestuur van CCH uit de volgende personen: Elisabeth Louwen , voorzitter en plv. penningmeester Ton Meewis, secretaris en plv. voorzitter Mathieu Laheij, penningmeester Mariëtte Mom, notulist Cora Stevens-Brand, lid en plv. secretaris Jan Silverentand, logistiek manager Karl Honings, lid In 2016 kwam het bestuur 7 keer in een algemene bestuursvergadering bijeen om het reilen en zeilen van CCH in goede banen te leiden. Het is aan de ALV te beoordelen of dit gelukt is. Het is goed hier nog eens te vermelden dat leden die vragen hebben deze aan het bestuur altijd kunnen voorleggen. Deze vragen worden dan in de eerstvolgende vergadering behandeld mits ze minimaal een week voor de vergadering binnengekomen waren. Het bestuur vergadert in principe op de laatste dinsdag van de oneven maanden. Door omstandigheden kan hier wel eens van worden afgeweken. Voor het overige worden ad hoc vergaderingen ingelast voor zover dat nodig is. Door de afwezigheid van Tiny Teheux vond er een wijziging plaats in de samenstelling van de kascontrolecommissie. Deze commissie bestond in 2016 uit Mia Rikers en Chris Noya. De nieuwe commissie zal bestaan uit Tiny Teheux en Mia Rikers. Chris Noya is reserve lid. De functie van technisch adviseur wordt inhoud gegeven door de heren Chris Noya, Kees Pouw en Sjir Willems. Zij werden vorig jaar in deze functie benoemd. De indruk bestaat dat dit goed functioneert. Op initiatief van het bestuur werd een begin gemaakt met het opzetten van een club- bibliotheek. Hierover later meer. Een aantal bestuursleden waren betrokken bij externe vergaderingen en activiteiten of hadden contact o.a. met de gemeente Valkenburg a/d Geul, de Beemde en de Holle Eik. Ook was het bestuur aanwezig bij een aantal sociale gebeurtenissen. De besluitenlijst 2016 en de lijst van ingekomen stukken 2016 lagen ter inzage op de bestuurstafel tijdens de algemene ledenvergadering. Via de fraai opgemaakte maandelijkse nieuwsbrief van de voorzitter werden de leden op onderhoudende wijze op de hoogte gehouden, aangespoord actief deel te nemen aan het clubgebeuren en werd melding gemaakt van actuele zaken betreffende CCH. Bovendien werd in elke nieuwsbrief aandacht besteed aan onze zieke leden. De maandelijkse nieuwsbrief verschijnt reeds vanaf 2007. Dank voor dit mooie en nuttige werk. Financiën In 2016 is er geen verandering gekomen in de hoogte van de contributie van € 35,- per jaar met een inschrijfgeld van € 5,- Het gezinslidmaatschap is maximaal € 50,- . De afspraak dat de contributie voor 1 maart van het lopend clubjaar moet zijn voldaan , werkt. Toch moeten wij alert blijven op de betalingsdiscipline. Ook in 2016 konden wij weer rekenen op de subsidie van de Gemeente Valkenburg met de vermelding dat de gemeentelijke subsidie met 10 % zal worden verminderd. De voor- en najaarscursus kon met een klein positief resultaat worden afgesloten. CCH draagt het financiële risico van de cursussen dat wil zeggen dat een tekort wordt aangevuld vanuit de clubkas en een overschot daarin verdwijnt. Tengevolge van extra uitgaven in 2016, o.a. lunch, boeken en hardware, sluiten wij dit jaar af met financieel tekort. Voor de details verwijs ik naar het financiële verslag van de penningmeester. De praktische uitvoering van de financiële boekhouding werd door Mathieu Laheij, onze penningmeester op gebruikelijke correcte wijze uitgevoerd. De kascontrole commissie was het daar volledig mee eens. Het bestuur heeft besloten bij financiële verantwoording een lijst van activa op te nemen.
Vervolg
Cursus secretariaat: Baron de Selysstraat 16301 JZ Houthem  06 30741161  etlouwen@ziggo.nl KvK. Nr. 14066199   Rabobank IBAN:  NL 30 RABO 0152 8353 34 www.computerclub-houthem.nl