Computerclub
Jaarverslag Computer Club Houthem (CCH) Jaarverslag over het jaar 2020 Jaarverslag: CCH 2020 Op 1 januari 2020 bestaat het bestuur uit: Liesbeth Louwen(voorzitster), Matthieu Laheij(penningmeester), Karl Honings (secretaris), Marriëtte Mom (notulist), Jan Silvertand, Cora Stevens-Brandt en Chris Noya (technisch ondersteuning). Het bestuur is 3 x in vergadering bij elkaar geweest. Het dagelijks bestuur heeft via skype 2 x vergaderd. We hebben in het afgelopen jaar 2019, 3 keer een clubdag gehad. Het jaar 2020 is een heel gek jaar geworden. We hebben niets kunnen doen door corona. Dit is bij de leden en het bestuur hard aangekomen. Op dit moment geen clubdagen meer. Ook de algemene ledenvergadering is niet door kunnen gaan, met daarmee de jubilerende leden niet kunnen huldigen,  uitgesteld tot nader orde. Doordat de algemene ledenvergadering niet door kon gaan, heeft het bestuur besloten om de aftredende bestuursleden tot 2021 te benoemen. We zullen ons als bestuur in 2021 beraden hoe we hier nu verder mee omgaan. We hebben in september toch een clubdag gehouden met de 1,5meter afstand. De opkomst was echter niet hoog. We hebben toen wel kunnen uitleggen dat we op afstand mensen kunnen helpen met de pc. We hebben in september het droevige bericht gehad, dat een zoon van Chris Noya is overleden, hij ruste in vrede Na september ging weer alles op slot. Zodat we de rest van het jaar geen clubdagen meer hebben kunnen houden. We hebben dit jaar meegedaan aan de RABO support aktie. Wij danken de leden die gestemd hebben voor hun inzet. de opbrengst was € 297.82, toch een meevaller. In december hebben we de afmelding gekregen van Tiny Teheux.We vinden het jammer dat zij de vereniging verlaat. Het dagelijks bestuur heeft besloten om de leden een presentje te geven, voor de feestdagen, in de vorm van een fles wijn. We hopen dat we in 2021 weer onze activiteiten kunnen op nemen. Het leden aantal van onze vereniging op 31 december 2020 was: 36
 Cursus secretariaat: Baron de Selysstraat 16301 JZ Houthem  06 30741161  etlouwen@ziggo.nl KvK. Nr. 14066199   Rabobank IBAN:  NL 30 RABO 0152 8353 34 www.computerclub-houthem.nl