Computerclub Houthem
B
este led en,
Ik wens u allen veel v reugd e, gez ondheid
een een geweldig co m puterjaar toe  in
20
17
I k hoop d at u leuke da g e n heb g ehad met
familie en vriende n.
Het is weer even
w ennen  aan het nieuw e
jaartal.
Er is weer v eel geb eurd i n het af gelopen j aar.
Voor mijzelf,
het Höfke waar ik woon zijn een
paar bur en overl eden, of verhuisd, of na ar e en
verzorgin gshuis, het is tri est, maar zo is het
leven.
Het positieve is dat mijn kle
inzoon hier is
komen wonen in het zelf de Höfke, vla k naast
mij.
Maar g enoe g ov er m ijzelf, ik denk dat
iedere en het a f gelopen ja ar wel
iets ve rdrieti gs
of vreu gdevols
h eeft me e gem aakt. En da ar in
het nieuw
e
ja ar ev en
bij
blijft stils taan.
Het plaa
tje hierbov en zegt geno e g
Zat erda g 21 j anuari is we er de e erste clubda g, de a fg elopen clubda g (verl ed en jaar ) hadden d e
clubleden die mee   geda a n hadden a an het fotoalb um, mooie presentatie’ s gem aakt, Ka rl en ik
waren v err ast zo leuk zag en ze er uit. Dus g
a zo door.
De computer club had die  clubda g ook een l euk pr esentje voor de l eden, vo or de Ke rst.
Een lichtje
, niet het licht van de Ke rst, maar
wat je  aan je sleutelhan g er k an hang en, he el
practisch, het w erd met waard erin g ontvan gen. D eg en
e
die h et no g niet in ontvangst heb
kunnen nemen
, da ar li gt het voor klaar op d e e erst  volgend e clubda g.
Thema voor de zate rda g clubda g.
I k h eb zitten piekeren en piekeren om e en thema t e verzinnen, maa r ben e r niet uitgekomen.
Er zijn al zoveel thema’ s de
revue g epasse erd.
I k stel dus voor, zit u er g ens mee, meld je ge woon  bij mij en dan proberen we dat op te
lossen.
U weet w e zijn er om u te helpen.
L iev e leden, willen jullie  je contr
ibutie betalen vo or 1 febru ari €  35,00, gez ingsleden  €  50,00
Het
jaar
is w eer om.
De p
ennin gmeeste r
zou het gr aa g p er bank ov er ge maakt zien.
N L30RA BO01528.35.33 4 t.n.v. penningme ester CCH.
Alvast vriendelijk bedan kt!!!
Januari
Agenda : 21 januari Computerdag Beterschap voor de leden die ziek zijn, Mogen de engelen  over de zieken waken. Tot ziens op de clubdag ,  in goede gezondheid 21 januari 2017 Liesbeth Louwen Voorzitter computerclub CCH Telf: 043 - 6042322 of 06 - 30741161 Email: etlouwen@ziggo.nl liesbeth.louwen@gmail.com www.computerclub - houthem.nl Carnaval 2017 begint  op  zondag, 26 februari en eindigt op  dinsdag, 28 februari