Computerclub Houthem
juni
B
este led en,
De nieuwsbrie f ee n beetj e later, r eden v akantie.
Pas terug v an e en hee rlijke vakantie in Kr eta
,
samen met mijn dochter en een vri endin.
Genoten van h et mooie weer,
h et lekker e eten,
het zwemmen en natuurli jk van de zon.
Het is een pr achti g eiland , gastvrije b evolking.
Ook hebben w e diverse
u itstapjes gema akt naa r
bezienswaardi ghed en
, he el interessant.
Jammer
dat het zo gauw om g aat!
M aar het lev en ga at wee r  door, vandaa r dat ik
nu
weer
d e nieuwsbri ef ben aan het sch rijven
.
Van de pennin gmeeste r   hoorde ik dat er nog l eden zijn die hun contributie niet betaald  
hebben, h et zal w el ve r g eten zijn, ook de     5,00   extra nog   van   sommige   l eden
no g   niet. Als
het niet duidelijk is even contact met de pe nningm eester a.u.b.
W orkshops
voor de eerst komende tijd:
He
t bestuur h eeft   besloten dat
voort aan ook  
niet
leden me e kunnen   doen   aan d e
woksshops  
teg en een b eta
ling  van €   5,00 per workshop
incl. lesmateriaal
Hier voor   wordt recl ame   g emaakt, zo hebb en w e  
misschien
ook no g k an s dat nieuwe   leden
zich daardoor a anmelden .
Voor de leden  is het g rati s!!!
U kunt nu al notitie maken over onderst aande d atums, wanneer en hoe la at
Julie;
mappen en
sub ma ppen
maken
, door L i esbe th
van
12.30
-
14.00 uur
Sept
e mber
;
inloop dag
e n aanmelden
cursussen
Oktober
;
Privacy in W in dows 10
, door M ath en K arl
van
12.30
-
14.00 uur
Dece mb er;
Fa ceboo k
,
d oor M ath en Ka rl
van
12. 30
-
14.00 uur.
Het bestuur denkt e r ook over
om
een
,
led en
F ac e book aan te mak en voor
en door
de led en
.
Als er vra g en zijn kunt u zich altijd tot het bestuur wenden.
Het valt mij op dat ik maar w einig l eden op de website  
ziet, u   zal   zegg en, hoe weet ze dat, ik heb   er
n.m. een
teller opzitten die dat we er gee ft.
U weet d at we e en pa gina h ebben van   vr aa g en  
aanbod, wa ar u ge bruik v an kan maken.
U kunt dus ook voortaan de nieuwsbrie f op de site  lezen,
ook e.v.t. kopiëren, of in een map zetten.
I k zet e r ook re glmati
g tips op!!!
Agenda : 17 juni Computerda g 18 juni vaderdag Heerlijk koel, zo’n ijsje. En om alvast te noteren: 7 oktober vrijwilligers dag Beterschap voor de leden die ziek zijn, Mogen de engelen over de zieken waken. Tot ziens op de clubdag ,  in goede gezondheid 17 juni 2017 Liesbeth Louwen Voorzitter computerclub CCH Telf: 043 - 6042322 of 06 - 30741161 Email: etlouwen@ziggo.nl liesbeth.louwen@gmail.com liesbeth33@outlook.com www.computerclub - houthe m.nl