Computerclub Houthem
m ei
B
este led en,
I n de m a and M ei"
Le g gen alle vo gels ee n ei,"
B ehalve de
K oekoek en de S priet,"
D ie
leggen
in de m
eim an d niet.
Ja dat is een oud geze gd e
, of het helem a al klopt w eet
ik
niet.
D e m eim aand is ook m ee stal de
v
akantiem aand, di e tijd kom t er ook w ee r aan.
D e af g elopen clubda g w a s het niet zo druk, jam m er
, het E xcel them a w as w el go ed bezet.
E xcel is altijd een m ooi p rog ram m a, je k an er zove el m ee, je m oet alle en ev en
op w e g
geholp en w ord en. D e aan w ezige led en voor E xcel w aren er g geïnte resse erd,  B ravo !
D ie zelfde clubda g k re ge n w e een h eel ve rvelend bericht te hor en.
N am elijk van onze secr et aris T on M eew is.
Z e h adden bij hem  ook d ie vreselijke ziekte gecon stateerd i
n e en er g e m ate.
H ij krijgt
nu een b ehande ling en laten w e hopen d at het baat he eft.
T on heeft ook besloten zijn functie van se creta ris neer te le g g en, he el jam m er, hij vindt dat
beter zo. V an hieruit w ill en w e T on be danken voo r zijn
jaren
lang e inzet in
de com puterclub.
H et w as e en geweldig e s ecret aris
, altijd alles op tijd verzorgd. Dank je wel.
A ls iem and hem  sterkte w il w ensen, zijn m ail adres is:
m eew iston@ gmail.com
V oorlopig n eem  ik het se creta riaat waar.
O ok ben ik van de S tichting de H olle E ik, interim  voorzitter gew o rden, v.w. het plotseling
aftred en van de huidi ge v oorzitter.
M et de w ebsite ga at het goed, elke ke er kom t er i ets bij. A lleen de laatste 2 w eken niets a an
ged aan.
B en e en pa ar da g en
in A l m ere geweest v.w . een b eg raf enis (de m an v an m ijn zuster)
H oe ouder je w ordt hoe m eer vallen er om  je he e n, ze zeg gen zo is het leven
V oor de a.s. clubda g w il ik w el w eer i ets over
P ow erP oint vertellen b.v.  een fotoboek .
D e vakanties kom en er a an
en dan is het fijn ze in  
een fotoal
bum  te pla atse n.
Je kan er verschillend e m aken van elk uitstapje.
E n als je het fotoalbum   op een stick y  zet, dan ka n je het m eestal op je T V afdra aien.
Woensdag a.s. gaan Karl en ik weer naar Gulpen lesgeven.  Dat gaat uit van het regionalevrijwilligerscentraleheuvelland. Daar kan iedereen aan gratie aan deelnemen. Er is weer een boek aan de bibliotheek toegevoegd: Computerbijbel voor Windows 10 Creators update. Zijn er e.v.t. wensen van de leden voor boeken voor de b ibliotheek laat het horen! Agenda : 20 mei Computerda g 2 juni vakantie voorzitter Beterschap voor de leden die ziek zijn, Mogen de engelen over de zieken waken. Tot ziens op de clubdag ,  in goede gezondheid 20 mei 2017 Liesbeth  Louwen Voorzitter computerclub CCH Telf: 043 - 6042322 of 06 - 30741161 Email: etlouwen@ziggo.nl liesbeth.l ouwen@gmail.com liesbeth33@outlook.com www.computerclub - houthem.nl