Computerclub Houthem
Algemene Ledenvergadering 18 maart 2017. Notulen Aanwezig de dames en heren: J. Berkhout, J. Cobben, A. Coenen,  P. Driessen, H. Essers, I. Franssen, J. Geurts, T. Geurts-Eurlings, K. Honings (bestuurslid), L. Janssen,  J. Keulen, ,  M. Laheij (penningmeester), M. Lodewick-Castermans,  L. Louwen (voorzitter), , M. Marcus, T. Meewis (secretaris),  M. Mom (notuliste), T. Mulders, C. Noya, A. Oosterveen, ,  L. Philips, J. Pisters, S. Pisters, K. Pouw, M. Prins-van Rens, M. Rikers, N. Rokx, L. Roumans,  J. Silverentand (bestuurslid), H. Souren, C. Stevens-Brand, L.Stijnen, T. Teheux,  H. Vossen, G. Willems, L.Mol, J.Pabst, J. vermeulen. Afwezig met kennisgeving: R. Janssen. Afwezig zonder afmelding: W. Beckers, H. Bemelmans, J. Coumans, S. Dohmen,  M. Franssen, A. Laeven, J. Laheije, L. Ramaekers-de Munter, P. Verhoef. 1. Opening en mededelingen. De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom op onze 23e A.L.V. Ze richt een speciaal welkomstwoord aan de nieuwe leden. Tevens spreekt ze de wens uit dat de aanwezigen hebben genoten van de koffie en de vlaai. Op 7 mei 2016 is Marietje Kieboom overleden. Ze was 2 jaar lid van onze vereniging. De voorzitter vraagt 1 minuut stilte om haar te gedenken. Vervolgens wordt overgegaan tot de rest van de mededelingen. De heer Loe Janssen is 70 jaar lid van de brassband. Ze vraagt hiervoor een applaus. Ook dit jaar zijn er diverse jubilarissen bij  CCH, te weten, 5 jaar lid: Jeanne Pisters en Tiny Teheux 10 jaar lid: Jaenny Cobben 15 jaar lid: Alie Oosterveen. Zij zullen na afloop van deze vergadering worden gehuldigd. Wij als computerclub hebben besloten € 25,-- te doneren aan de Stichting Vredesvlam Valkenburg.  Helaas wordt er te weinig gebruik gemaakt van onze ledenbieb. Als er suggesties, c.q. op- of aanmerkingen zijn, vernemen we dit graag. Recentelijk hebben  we  het boek “werken met IOS10” aangeschaft. De voorzitter heeft, in samenwerking met Ingrid Franssen, de website  grotendeels vernieuwd. Deze wordt tijdens deze vergadering gepresenteerd. Tevens spreekt de voorzitter de hoop uit, dat de leden de nieuwsbrief nog steeds lezen en aantrekkelijk vinden. Suggesties zijn altijd welkom! Ze verzoekt, dat als leden een stukje willen inzenden, dit uiterlijk 2 weken vóór de clubdag te doen. Deze nieuwsbrief is er voor de leden en van de leden. Gelieve mutaties van personalia, mailadres e.d. doorgeven aan de secretaris. Lambert Dohmen is verhuisd naar Venray en komt niet meer als lid terug. Bij de rondvraag worden eerst de namen genoteerd en vervolgens kan men het woord doen. Tijdens de vergadering wordt nog een drankje geserveerd. De voorzitter wenst iedereen een vruchtbare vergadering en een clubmiddag toe. 2. Notulen Algemene Ledenvergadering 2016. Er zijn geen vragen c.q. op- of aanmerkingen. De notulen worden akkoord verklaard. Vervolgens worden ze ondertekend door de secretaris en de voorzitter. De voorzitter dankt de waarnemend notulist Ton Meewis voor maken van de notulen.. 3.  Bestuursverslag 2016. De secretaris leest dit voor. De voorzitter bedankt de secretaris voor zijn goede verslaglegging en complimenteert hem voor dit prima verslag. De ingekomen stukken en besluitenlijst 2016 liggen ter inzage op de bestuurstafel. 4. Financieel jaarverslag 2016. De genummerde verslagen worden uitgereikt ter lezing; deze moeten daarna weer worden ingeleverd. De penningmeester leest het exploitatie overzicht voor. We hebben een exploitatietekort van € 1004,47. Er zijn extra uitgaven gedaan, zoals aanschaf beamer, aanschaf boeken ledenbibliotheek en een warme lunch bij aanvang ALV 2016. Margaretha Prins vraagt of er ook op de spaarrekening gespaard wordt. De penningmeester geeft aan dat deze louter bedoeld is als buffer voor extra uitgaven. De voorzitter vraagt een applaus voor het fantastisch werk van de penningmeester. Het  verslag ziet er weer prima uit. 5. Verslag kascontrolecommissie. Deze commissie bestaat uit Mia Rikers en Tiny Teheux. Mia Rikers doet mondeling verslag. Ze benoemt dat de administratie in orde is. Voorgesteld wordt, onder dankzegging, het bestuur decharge te verlenen. 6. Verkiezing nieuwe kascontrolecommissie. De dames Tiny Teheux  en Mia Rikers willen nog 1 jaar de honneurs waar nemen. Martin Marcus stelt zich beschikbaar als reservelid. De ALV gaat akkoord.   7. Vaststellen jaarcontributie CCH. Het bestuur stelt de ALV voor de jaarcontributie met ingang van 1 januari 2017 met € 5,00 te verhogen. Dat betekent voor single leden € 40,-- en gezinnen € 55,-. De vergadering gaat akkoord. 8. Bestuursmutaties. Volgens de rooster van aftreden zijn Ton Meewis, Mariëtte Mom en  Cora Stevens-Brand  aftredend en stellen ze zich herkiesbaar. De ALV gaat met handopsteking akkoord met hun herbenoeming. 9. Beleidsvoornemens 2017 - 2018. De voorzitter bedankt Jan Silverentand voor het beheer van onze ledenbibliotheek. Tevens dankt ze de medebestuursleden en docenten voor hun tijd en inzet. Ook een speciaal woord van dank aan diegenen die vrijwel altijd voor aanvang van de clubdag          alles in gereedheid brengen; dit zijn Kees Pouw,        Gerard Willems, Jan Silverentand, Jim Pabst en John Vermeulen We zijn een vereniging waarin de leden elkaar helpen. Alternatieve activiteiten. De voorzitter vraagt de leden hierover na te denken in welke     activiteit ze geïnteresseerd zijn. Gelieve haar dit via de mail kenbaar te maken. Op de ledenlijst staan ook de aspirant leden vermeld. Dit zijn GEEN nieuwe leden. Sinds enige tijd hebben we een goed functionerende internetverbinding in de Holle Eik. Dit is in    samenwerking met de uitbater gerealiseerd. Helaas is de verlichting in ons clublokaal niet goed. Er komt een betere kwaliteit verlichting.
Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø · Vervolg Cursus secretariaat: Baron de Selysstraat 15 6301 JZ Houthem  043 6042322  etlouwen@ziggo.nl KvK. Nr. 14066199   Rabobank IBAN:  NL 30 RABO 0152 8353 34 www.computerclub-houthem.nl