Computerclub Houthem
Vervolg Cursus secretariaat: Baron de Selysstraat 16301 JZ Houthem  06 30741161  etlouwen@ziggo.nl KvK. Nr. 14066199   Rabobank IBAN:  NL 30 RABO 0152 8353 34 www.computerclub-houthem.nl
Algemene Ledenvergadering 17 maart 2018. Notulen 1.Opening en mededelingen. De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom op onze A.L.V. Ze richt een speciaal welkomstwoord aan de nieuwe leden en aan oud-lid Lambert Dohmen. Dit jaar heeft het bestuur er voor gekozen, om voorafgaand aan de A.L.V. belegde broodjes en koffie/thee aan te bieden. Zo proberen we ieder jaar weer iets anders te bedenken. Tijdens de vergadering wordt u nog een consumptie aangeboden. In het bestuur zal een mutatie plaats vinden. Wegens ernstige ziekte heeft Ton Meewis besloten zijn functie als secretaris neer te leggen. Hij was sinds 2006 onze secretaris en hij heeft zijn werk gedurende 12 jaar op geweldige manier verricht. Een speciaal woord van dank is hier wel degelijk op zijn plaats. We wensen hem heel veel sterkte toe. Ons oud-lid Gerard Willems heeft wegens een oogziekte zijn lidmaatschap moeten opzeggen. Hij was een zeer gewaardeerd lid, omdat hij zeer kundig was en veel mensen heeft kunnen helpen met vragen/problemen op PC-gebied. Lambert Dohmen heeft zijn lidmaatschap beëindigd wegens persoonlijke omstandigheden. Ook hij heeft veel voor onze vereniging gedaan, waaronder het ondersteunen tijdens cursussen. Hij is vandaag aanwezig. Het bestuur heeft besloten om voortaan jaarlijks enkele leden van verdienste een oorkonde op naam te overhandigen met een kleine attentie erbij. Dit jaar zijn dit Ton Meewis, Gerard Willems en Lambert Dohmen. De voorzitter reikt de oorkondes en attenties uit. Gerard Willems is afwezig wegens vakantie. Hij zal deze op een later tijdstip ontvangen. De voorzitter richt ook een speciaal woord van dank aan Chris Noya en Kees Pouw voor hun hulp aan de leden bij vragen en problemen op PC gebied. Voor Chris Noya een extra bedankje voor het maken van de foto’s. Ook dit jaar zijn er diverse jubilarissen bij CCH, te weten, 10 jaar lid: Nico Rokx, Tonny en Jo Geurts 15 jaar lid: Margaretha Prins 20 jaar lid: Mariëtte Mom Zij zullen na afloop van deze vergadering worden gehuldigd. Tevens nog een verzoek aan de leden. Bij wijziging in persoonsgegevens, e mail e.d. , dit graag doorgeven aan het secretariaat. De voorzitter wenst iedereen een vruchtbare vergadering en een clubmiddag toe. 2. Notulen Algemene Ledenvergadering 2017. Er zijn geen vragen c.q. op- of aanmerkingen. De notulen worden akkoord verklaard. Vervolgens worden ze ondertekend door de voorzitter. Zij dankt de Mariëtte Mom en Ton Meewis voor maken van de notulen. 3. Bestuursverslag 2017. De voorzitter/waarnemende secretaris leest dit voor. . ·De ingekomen stukken en besluitenlijst 2017 liggen ter inzage op de bestuurstafel. 4. Financieel jaarverslag 2017. De genummerde verslagen worden uitgereikt ter lezing; deze moeten daarna weer worden ingeleverd. De penningmeester leest het exploitatie overzicht voor en geeft hierop een korte toelichting. Ontvangsten. De inkomsten uit de contributie zijn hoger, omdat deze verleden jaar iets is verhoogd. Uitgaven.Cursussen zijn een na- post cursussen 2017 Software kosten om website actief te houden. Het exploitatie tekort is € .188,01 We hebben dus een financiële reserve De voorzitter vraagt een applaus voor het fantastisch werk van de penningmeester. Het verslag ziet er weer prima uit. 5.Verslag kascontrolecommissie. Deze commissie bestaat uit Mia Rikers en Tiny Teheux. Voorgesteld wordt, onder dankzegging, het bestuur decharge te verlenen. De commissie concludeert, nadat de administratie steekproefsgewijs is gecontroleerd, deze goed op orde is 6.Verkiezing nieuwe kascontrolecommissie. De voorzitter vraagt of Mia Rikers aan wil blijven als lid en Martin Marcus ook, nu als lid, nog een jaar wil aanblijven. Zij stemmen beiden in. Piet Driessen stelt zich beschikbaar als reservelid. De ALV gaat akkoord. 7.Bestuursmutaties. Volgens de rooster van aftreden zijn Liesbeth Louwen en Karl Honings aftredend en stellen ze zich herkiesbaar. De voorzitter stelt voor om met handopsteking of met Volgens de rooster van aftreden zijn Liesbeth Louwen en Karl Honings aftredend en stellen ze zich herkiesbaar. De voorzitter stelt voor om met handopsteking of met stembriefjes te stemmen. De meerderheid van de ALV kiest voor handopsteking en beide kandidaten worden met meerderheid van stemmen gekozen