Computerclub Houthem
Vervolg Cursus secretariaat: Baron de Selysstraat 16301 JZ Houthem  06 30741161  etlouwen@ziggo.nl KvK. Nr. 14066199   Rabobank IBAN:  NL 30 RABO 0152 8353 34 www.computerclub-houthem.nl
          Algemene Ledenvergadering 16 maart  2019. Notulen Aanwezig de dames en heren: J. Cobben-Heuschen, P. Driessen,  J. Geurts,  T. Geurts-Eurlings, K. Honings (secretaris), L. Janssen, J.  Keulen, A. Laeven, M. Laheij (penningmeester), L. Louwen (voorzitter), M. Marcus,  M. Mom (notuliste), W. Nabben,  C. Noya,  A. Oosterveen,  K. Pouw, M. Prins-van Rens,  M. Rikers, N. Rokx,  L. Roumans, J. Silverentand, L. Stijnen, T. Teheux, J. Vermeulen,  E. van Weersch, Afwezig  met afmelding, I. Franssen, J. Pisters, S. Pisters, H. Souren,  C. Stevens-Brand. Afwezig zonder afmelding: W. Beckers,  J. Berkhout , A. Coenen, G. Habets, H. Koenen,   J. Laheije, M. Lodewick-Castermans, L. Mol, T. Mulders, R. Stevens, H. Vossen,   1. Opening en mededelingen. De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom op onze 25 e  A.L.V. Een speciaal welkom voor onze nieuwe leden en de leden van verdiensten. Alvorens we met de A.L.V. beginnen, vraagt de voorzitter 1 minuut stilte voor de mensen die afgelopen jaar overleden zijn. Dit zijn onze oud-secretaris Ton Meewis en Jim Pabs. Tevens zijn onze gedachten ook bij bestuurslid Cora Stevens, wiens man Frans ook recentelijk overleden is. .Wij wensen haar veel sterkte toe. Tijdens deze vergadering zal dit maal een hapje en een drankje geserveerd worden, verleden jaar zijn we begonnen met belegde broodjes. Ook dit jaar hebben we enkele jubilarissen. Te weten Math, Kees, Jan, Patrick en Liesbeth. Zij zijn 25 jaar lid vanaf het begin. In tegenstelling tot andere jaren zullen zij gehuldigd worden tijdens ons 25-jarig jubileumfeest op 9 november a.s. Tegenwoordig wordt onze maandelijkse nieuwsbrief gepubliceerd op onze website, doorgaans 1 week onze clubdag. Mocht dit eens, door omstandigheden, niet lukken dan vraagt de voorzitter begrip hiervoor. Als er nog mensen zijn, die moeite hebben met het raadplegen van onze website kunnen zij hierbij hulp krijgen. Wij verzoeken jullie om mutaties wat betreft adreswijziging, verandering tel.nr., mailadres e.d. door te geven aan onze secretaris In het kader van de nieuwe privacywet hebben wij een privacybeleid opgesteld en tevens een nieuw inschrijfformulier gemaakt. Dit is door de secretaris alle leden toegezonden met het verzoek het inschrijfformulier in te vullen en te retourneren of af te geven tijdens de clubdag. We hebben nog niet alle inschrijfformulieren ontvangen. Dit graag alsnog doen. Als mensen iets voor de rondvraag hebben, worden allereerst de namen genoteerd alvorens we hier aan beginnen. De voorzitter wenst een ieder een goede vergadering en een prettige clubdag toe. 2. Notulen Algemene Ledenvergadering 2018. Er zijn geen vragen c.q. op- of aanmerkingen. De notulen worden akkoord verklaard. Vervolgens worden ze ondertekend door de voorzitter. Zij dankt de Mariëtte Mom en Karl Honings voor maken van de notulen. 3.  Bestuursverslag 2018. De secretaris leest dit voor. De voorzitter bedankt de secretaris voor maken hiervan. De ingekomen stukken en besluitenlijst 2018 liggen ter inzage op de bestuurstafel. 4. Financieel jaarverslag 2018. De genummerde verslagen worden uitgereikt ter lezing; deze moeten daarna weer worden ingeleverd. Contributies. De ontvangsten zijn dit jaar minder dan verleden jaar. Dit komt doordat het ledenaantal gedaald is. Inkomsten. Vallen lager uit, voornamelijk doordat de gemeentelijke subsidie minder is geworden. Dit is nog maar een waarderingssubsidie. Dit in tegenstelling tot een culturele vereniging die naast een basissubsidie nog een bedrag krijgt. Dit naar rato aan de hand van het aantal leden, dat in Valkenburg woonachtig zijn. Uitgaven. Verleden jaar hadden we, voorafgaand aan de A.L.V. een lunch en uitgaven voor diverse presentjes. Het exploitatietekort over 2018 is € 332,54. Dit is vooral te wijten aan de lagere gemeentelijke subsidie en het teruglopend ledenaantal. De penningmeester benadrukt dat dit niet verontrustend is. Bovendien hebben we toch nog een ruime financiële buffer. De voorzitter vraagt een applaus voor het prima verslag van de penningmeester. Dit ziet er weer prima uit. 5. Verslag kascontrolecommissie. Deze commissie bestaat uit Mia Rikers en Martin Marcus, met als reservelid Piet Driessen. Martin doet verslag. De commissie concludeert, nadat de administratie steekproefsgewijs is gecontroleerd, deze goed op orde is Voorgesteld wordt, onder dankzegging, het bestuur decharge te verlenen. Ten slotte merkt Tiny Teheux op, dat je als vereniging niet te veel reserve op de bank mag hebben, waarop de penningmeester antwoordt dat dit niet zo veel uit maakt. 6. Verkiezing nieuwe kascontrolecommissie. . Mia Rikers valt dit jaar af als lid.