Computerclub Houthem
B
este led en,
oktober
Het plaatje ze gt het al, he t is herfst en dat
is nu ook te merken.
De kach el of ve rwarmin g  kan savonds
weer aan, bij sommige o verda g al.
Zoals bij mij.
Eindelijk na bijna 3 maa nden, mocht ik
op
vrijdag 6 oktobe r na ar  huis.
Op woensda g 20 septe mber kree g ik te
horen van de Chiru r g dat  ik mijn
voet/enkel voor de volle 100% mocht belasten.
Dat is ge weldi g daa r had ik naar toe gel eefd.
Maar toen gin g mijn w
er kelijke revalidatie pas in,   ik had wel een be etje g e strompeld op mij n  
enen be en, maar d aa r ko m je niet zo goed mee vo oruit.
Maar nu mocht
ik met a lle bei
d
e benen, er w erd mij een rollato
r in mijn handen
geduwd en
probeer m aar te lop en, ik moest eerst
even st aan o m het aan te voele n, (voe t aarde ).
Nu had ik al in mijn hoo fd g epland, dat als ik zo’ n rollator had, ik kon lopen en we rkelijk, ik
kon een pa ar stappen do e n.
Vanaf die d a g gin g het st eeds een b eetje b eter.
I k   ben nu   wel   thuis, maa r moet no g re
v a
lideren   e n moet voorlopi g e en ste unkous dra gen   voor  
de vocht,
daa r gaat ook weer een tijdje overh een.
Maar e r zit schot in, ik ga er w eer t e gena an.
I k heb niet stil gezeten
ti jdens mijn verblijf in de Plataan, op verzoek van mijn dochter heb ik  
mijn lev
ensverhaal g esch reven.
Dat is best een klus, je m oet teru g in de tijd en oo k beleef je d e din gen w ee r.
I k h eb er h eel w at uurtjes  aan gew erkt, prob eer h et maar e ens.
Het zijn 100 bladzijden geworden in pa pierma at A 5.
Precies e en da g voor ik o ntslagen werd
w as het
a f,  alleen no g wat fot
o s erb ij zoeken.
I k b en toch niet ve rhuisd naar ben eden, er w aren z oveel obstakels met de w oningbouw
vereni gin g. Ze wilden op  ge en enk ele manier mij
teg emoet komen om voo rzieningen a an te br en ge n.
Één voorbe eld; in de bad k
amer la gen d ezelfde
teg els als waa r ik op onderuit ben ge ga an.
Dus als die nat zijn, (wat in een badkam er geb eurt) ,
had ik die zelfde kans ge had.
Dus dan maar mijn woni ng zo maken dat ik met d e
rollator kan lopen.
Tot zover mijn verhaal.
I k h eb gehoord e d
at de o penda g e en succ es was, 2  nieuwe leden h ebben zic h aan gemeld.
Welkom bij
de club
.
Alleen de cu rsussen kon den g een door g an g vinde n, dat was jammer.
Wel een paar ins chrijvingen v an de I p ad, maa r ni et g enoe g voor een cu rsu s.
De volg ende clubda g ho op ik aanwezig te zijn, o m samen weer e en fijne clubda g  
door te bren g en.
Ag enda
:
Zat erda g
21 oktob er
club dag
Bete rschap voo r de led en  die ziek zijn,
Mogen d e en g elen over d e zieken waken.
Tot ziens op de clubdag
,
in goed e
gezondheid
21 oktober
2017
L iesb eth Lou wen
Voorzitter computerclub CCH
Telf: 043
-
6042322 of 06
-
30741161
Email:
etlouwen@ziggo. nl
liesbeth.louwen@ gmail.com
www.computer clu b
-
houthem.nl