Computerclub Houthem
Privacy Beleid Inleiding De Computerclub Houthem hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoons-gegevens. In dit Privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De Computerclub Houthem houdt zich in alle gevallen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit beleid; Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens; Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren. Als Computerclub zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy beleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens van het secretariaat onder aan dit document. Verwerking van persoonsgegevens van verenigingsleden Persoonsgegevens van verenigingsleden worden door de Computerclub verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): Ledenadministratie, contributieheffing, informatieverstrekking en uitnodigingen voor bijeenkomsten. Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven (stopzetting is altijd mogelijk via een berichtje aan ons contactadres). De grondslag voor deze persoonsgegevens is: De lidmaatschapsovereenkomst, of als die er niet is de schriftelijke toestemming van het lid; Voor bovenstaande doelstelling(en) kan de Computerclub de volgende persoonsgegevens van u vragen: Naam; Adres; Geboortedatum; Woonplaats en land; Telefoonnummer; E-mailadres; Uw persoonsgegevens worden door de Computerclub opgeslagen ten behoeve van boven-genoemde verwerking(en) voor de periode van het lidmaatschap daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar. Verstrekking aan derden De gegevens die u aan ons geeft verstrekken wij niet aan derde partijen. Binnen de EU Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. Minderjarigen Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Bewaartermijn De Computerclub bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Beveiliging Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen; Alle personen die namens de Computerclub van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen; Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten; Onze bestuursleden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. Rechten omtrent uw gegevens U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om zich te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. Toestemmingsformulier Ondergetekende en lid van Computerclub Houthem, hierna te noemen “het lid”, geeft toestemming aan Computerclub Houthem, statutair gevestigd te Houthem-St. Gerlach, hierna te noemen  “de vereniging”, om persoonlijke gegevens te gebruiken voor: - Administratieve doeleinden; - Het uitvoering geven aan het lidmaatschap; - Het sturen van mededelingen omtrent activiteiten van Computerclub    Houthem en andere informatie. De persoonsgegevens worden door Computerclub Houthem opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: - Gedurende de looptijd van het lidmaatschap en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar. *Indien je geen toestemming geeft voor het verwerken van je persoonsgegevens kun je geen lid worden van Computerclub Houthem. Tijdens de activiteiten van Computerclub Houthem kunnen er foto’s en video’s gemaakt worden, bijvoorbeeld tijdens clubdagen en andere activiteiten. Ook jij kunt op deze foto’s/ video’s te zien zijn. Computerclub Houthem gaat zorgvuldig om met dergelijk beeldmateriaal en plaatst geen foto’s waar leden/vrijwilligers schade aan kunnen ondervinden. Voor dit algemene gebruik zouden wij graag toestemming willen hebben voor het beeldmateriaal dat in opdracht van ons wordt gemaakt. Op beeldmateriaal gemaakt door derden hebben wij geen invloed. Eventueel beeldmateriaal wordt online gebruikt op de website van Computerclub Houthem, haar Facebookpagina en evt. andere social media, in advertenties, nieuwsberichten en vermeldingen in weekberichten/kranten en ander drukwerk t.b.v. de algemene PR en marketingactiviteiten van de vereniging. *Indien je in het verleden deelgenomen hebt aan activiteiten van Computerclub Houthem is het mogelijk dat je op foto’s of video’s staat die gebruikt zijn voor de website, Facebook, mogelijke andere social media, drukwerk en promotiedoeleinden. Computerclub Houthem heeft altijd getracht het doel te melden waarvoor foto’s en video’s gebruikt zouden gaan worden en (mondelinge) toestemming van de betrokkenen gevraagd. Wanneer je geen toestemming geeft, zullen er per dagtekening van dit document geen foto’s/video’s van je gebruikt worden. Reeds verwerkte foto’s/video’s blijven wel in gebruik. Computerclub Houthem zal indien er beeldmateriaal in groepsvorm gemaakt zijn waarop jij ook staat, je onherkenbaar maken. Wanneer er opgeroepen wordt om een verenigingsfoto te maken verzoeken wij je om dan niet mee op de foto te gaan. Op dit document is het Nederlands recht van toepassing. Je mag altijd terugkomen op de door jou gegeven toestemming. Ook mag je op een later moment alsnog (mondeling) toestemming geven. Bij twijfel vanuit Computerclub Houthem wordt je altijd benaderd. Klachten Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. Vragen Als u naar aanleiding van ons Privacy beleid nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op! Contactgegevens Computerclub Houthem K.Honings Warande 1 6305AX Schin op Geul Email : k.honings@
- - - - - - - - - - - - - - - - -