Computerclub Houthem
Onze Clubreglementen
Huishoudelijk Reglement (versie 2015)   Het huishoudelijk reglement is een aanvulling op de statuten van de Computer Club Houthem   Art. 1. Lidmaatschap  (zie statuten artikel 5, 6 en 7)   1.1.   Toetreding  1.1  Bij toetreding tot de Computer Club Houthem w ordt het lid verwezen naar de website  www.computerclub - houthem.nl waar hij/zij een exemplaar van de statuten alsmede dit  reglement aantreft.  1.1A  Behoudens het gestelde in artikel 5, 6 en 7 van de statuten gelden de volgende bepalingen:   Jongeren benede n de 18 jaar dienen bij toetreding een schriftelijke toestemming te overleggen  van een ouder, wettelijk vertegenwoordiger, voogd of verzorger.  1.1B  Zijn er meer leden van een gezin lid, dan kan er sprake zijn van gezinslidmaatschap.   Het eerste lid betaa lt de volledige contributie. Voor de volgende leden geldt dan de  gereduceerde contributie, zoals vast gesteld door de A.L.V. (Algemene Leden Vergadering)   Leden jonger dan 18 jaar betalen de helft van de contributie .  1.1C  Bij gezinslidmaatschap is slechts  één lid gerechtigd zitting te nemen in het bestuur.   1.2  Geldigheidsduur   Het lidmaatschap geldt voor onbepaalde tijd, ingaande de datum van inschrijving en na  ontvangst van de verschuldigde contributie plus inschrijfgeld zoals vastgesteld door de A.L.V .   1.3  Adresverandering   Veranderingen van thuis -  en/of e - mailadres, telefoonnummer dienen zo spoedig mogelijk aan  de secretaris per mail te worden doorgegeven.   1.4  Contributie   Het contributiejaar is gelijk aan het kalenderjaar. Elk lid is verplicht de  contributie van het  lopende jaar te voldoen voor 1 maart van dat jaar. Is de contributie niet voldaan voor 1 maart  van dat jaar dan vervalt het lidmaatschap (zie statuten art. 7.1.d en 7.3.c)   De hoogte van de contributie wordt vastgesteld door de A.L.V .
Clubsecretariaat: Bunderstraat 69 6231 EJ Meerssen  043 3648453  meewiston@gmail.com
Cursus secretariaat: Baron de Selysstraat 15 6301 JZ Houthem  043 6042322  etlouwen@ziggo.nl
Vervolg