Computerclub Houthem
Ook in 2017 konden wij weer rekenen op de subsidie van de Gemeente Valkenburg met de vermelding dat de gemeentelijke subsidie is verminderd. Ten gevolge van extra uitgaven in 2017, o.a. lunch, boeken en attenties, sluiten wij dit jaar af met financieel te kort. Voor de details verwijs ik naar het financiële verslag van de penningmeester. De praktische uitvoering van de financiële boekhouding werd door Mathieu Laheij, onze penningmeester op gebruikelijke correcte wijze uitgevoerd. De kascontrole commissie was het daar volledig mee eens. Het bestuur heeft besloten bij financiële verantwoording een lijst van activa op te nemen. Leden Het ledenaantal bleef stabiel. Het werven van nieuwe leden vraagt onze voortdurende aandacht. Hierbij is de mond op mond reclame van onze leden de beste manier van werven. Ook het organiseren van inloopmiddagen en het geven van specifieke cursussen trekt nieuwe leden aan. Op deze plaats wil ik er nog eens op wijzen om mutaties in adres en e-mailadres aan het secretariaat door te geven. De ledenlijst actueel houden is een voortdurende bron van aandacht. In 2017 was Alie Oosterveen 15 jaar lid, Jeanny Cobben 10 jaar lid: Jeanne Pisters en Tiny Teheux 5 jaar lid. Zij werden allen vriendelijk toegesproken door de voorzitter en bedankt voor hun inzet en actief lidmaatschap van CCH. Ook ontvingen zij een aandenken aan dit heugelijke feit. De betrokkenheid van de leden blijkt onder anderen uit de grote opkomst tijdens de jaarvergadering. Leden komen om iets te leren, antwoord te krijgen op vragen en oplossingen te vinden voor computerproblemen. De sfeer tijdens de bijeenkomsten is prettig. De sociale contacten zijn goed. Ook de zieke leden werden niet vergeten. In elke nieuwsbrief schenkt de voorzitter hier aandacht aan. Clubdagen en activiteiten. In 2017 vonden 12 clubdagen plaats telkens op zaterdag in de Holle Eik. De clubdagen zijn in principe op de derde zaterdag van de maand. Een enkele keer moeten wij schuiven ivm andere activiteiten in de Holle Eik. Het bestuur ziet erop toe dat dit tot een minimum beperkt blijft.   Op de eerste clubdag 2017 werd het nieuwe jaar ingeluid met een borrel aangeboden door CCH. Met Kerstmis was er een kleine attentie voor de leden op initiatief en verzorgd door onze voorzitter. Hiervoor hartelijk dank. De clubdag van  18 maart was tevens ALV. Deze werd zoals gebruikelijk goed bezocht.       36 Leden namen deel aan de koffie met vla, waarmee de ALV dit jaar begon. De clubdagen vinden plaats onder het motto “leden leren leden” en worden gekenmerkt door gezelligheid en saamhorigheid. We zijn er met elkaar en ook voor elkaar. Het bestuur verwacht dat leden zich afmelden bij verhindering Bij deze wil ik eenieder nog eens aansporen de presentielijst te tekenen tijdens de clubdagen, de naamkaartjes te dragen en na afloop terug te plaatsen op het bord.  Het klaarmaken van de zaal en het opruimen na afloop gaat redelijk goed. Meer mensen doen hieraan mee en dat is prettig. De clubdag duurt tot 17.00 uur. Helaas zien we vaak mensen vroegtijdig vertrekken en dat is jammer want we betalen huur tot 17.00 uur. Doel van de clubdagen is dat leden op computergebied wijzer naar huis gaan dan ze gekomen zijn. Kennisoverdracht vindt plaats tussen leden onderling, door het geven van workshops en het volgen van thema’s. Tijdens elke vergadering van het bestuur is dit een agendapunt. Leden kunnen hun wensen altijd kenbaar maken met betrekking tot de onderwerpen die tijdens de clubdagen behandeld zouden kunnen worden. Thema’s over (eenvoudige) zaken waar je regelmatig tegenaan loopt kunnen aan de orde komen. Om de leden in de gelegenheid te stellen hun kennis te verdiepen is er de  bibliotheek met actuele boeken over de meest uiteenlopende onderwerpen op computergebied. Deze boeken kunnen tijdens de clubdagen gebruikt worden als naslagwerk of als studieboek geleend worden gedurende een maand. Jan Silverentand beheert de bibliotheek en houdt de uitleenlijst bij.Een catalogus met alle titels vind je op de website van CCH. Tijdens de clubdag van oktober werd een opendag/ inloopdag georganiseerd. Op een tafel lag uitgebreide documentatie en er werd enthousiast voorlichting gegeven. Men kon zich inschrijven voor een cursus Windows 10, iPad, Word. Excel of Power Point. De belangstelling, ongeveer 10 bezoekers, was zodanig dat deze actie toch voor herhaling vatbaar is. Tevens konden wij 2 nieuwe leden noteren, voor de cursus iPad hebben zich 4 niet- leden aangemeld, helaas hebben we die niet kunnen plaatsen v.w. verschillende dagen en uren. Er zijn 3 aanmeldingen voor de workshop Windows privacy geweest. Computeronderwijs: cursussen / thema’s In 2017 werden de volgende thema’s gehouden ·Workshop Fotoalbum maken in Power Point en het geleerde demonstreren ·Vragenuurtje ·Workshop Windows privacy ·Hoe veilig is Facebook Deze specifieke cursussen en thema’s maken het zinvol om lid te zijn van CCH, geven naamsbekendheid aan onze club en trekken nieuwe leden aan. Dank aan de docenten voor enthousiasme en inzet. Samenwerking en externe activiteiten De verstandhouding met de gemeente Valkenburg a/d Geul is prima. CCH ontvangt jaarlijks een bescheiden subsidiebedrag zoals dat voor alle verenigingen geldt. De samenwerking met de Holle Eik verloopt goed. Jaarlijks wordt door een afvaardiging van CCH deelgenomen aan de vergadering van het algemeen bestuur van de Stichting Dorpscentrum De Holle Eik. De voorzitter is gevraagd door het stichtingsbestuur de functie van voorzitter waar te nemen tot er een nieuwe voorzitter is. Ook in 2017 was CCH aanwezig bij jubilerende verenigingen in de regio. Tot slot Wanneer wij terug kijken op 2017 dan kunnen wij vaststellen dat Computer Club Houthem een vereniging is waar leven in zit. En daar mogen wij best trots op zijn. De clubdagen worden goed bezocht,  is er voldoende belangstelling voor de thema’s/workshops en is er altijd een goede en leergierige sfeer tijdens de activiteiten. Wij zijn van oordeel dat CCH in 2017  haar doelstellingen heeft kunnen waar maken en met vertrouwen op de ingeslagen weg kan doorgaan. Het bestuur hecht grote waarde aan het oordeel van de ALV over haar functioneren. Dit oordeel geeft richting aan de koers die het bestuur en daarmee CCH zal varen in de nabije toekomst. Dank u wel. Liesbeth Louwen, waarnemend secretaris