Computerclub Houthem
8.
Gezocht nieuw bestuurslid.
Tonny Geurts stelt zich beschikbaar als bestuurslid.
9.
Website: aanvullingen, aan- en opmerkingen.
Henk Vossen geeft een compliment aan het adres van het bestuur, evenals de website.
De leden hebben ook een ledenlijst gekregen. Hij stelt voor hier een kolom aan toe te voegen waarin de
eventuele functie van de leden kan worden gezet, zodat men bij vragen/problemen weet bij wie men terecht kan.
De voorzitter geeft aan ze de achterliggende gedachte wel begrijpt, maar dit moeilijk uitvoerbaar is.
Margaretha Prins vraagt waarom er niet een klein fotootje bij de namen gezet kan worden, zodat je beter voor de
geest kunt halen wie de betreffende persoon is.
Hierop geeft de voorzitter aan, dat dit in strijd is met de privacy van de leden/.
10
.
Beleidsvoornemens 2018 - 2019.
De voorzitter bedankt Mathieu Lahije voor het waarnemen van haar bestuurstaak tijdens haar afwezigheid
wegens ziekte afgelopen jaar en de overige bestuursleden voor hun extra inzet om de club tijdens deze periode
draaiende te houden. Ook een woord van dank aan de “technische ploeg” en de docenten
Ook een speciaal woord van dank aan diegenen die vrijwel altijd voor aanvang van de clubdag alles in
gereedheid brengen en het opruimen van de zaal na afloop.
De
contributie
 blijft dit jaar hetzelfde.
De
inloopdag
 is dit jaar op 15 september.
Op de
website
 staat alle relevante informatie over onze vereniging.
De
ledenbieb
 wordt up to date gehouden. De leden kunnen eventuele wensen kenbaar maken.
Cursussen
. Te weinig deelname. Het minimum aantal deelnemers moet 5 zijn, dan is het rendabel om een
cursus te geven. Er is niet veel animo meer.
Thema’s
. Deze staan vermeld op de agenda op onze website.
Ook niet-leden kunnen hieraan deel nemen, weliswaar tegen een kleine vergoeding.
Het zgn.
doorgeefstokje
. De voorzitter is begonnen een verhaaltje te schrijven, ze heeft nu het stokje door
gegeven aan Henk Vossen. Ze komt iedereen eens aan de beurt.
Vrijwilligersdag 2018.
We hebben nog niets vernomen of we hierin zullen
 
anticiperen.
Er komt een
facebookpagina
 voor leden. Mathieu Laheij en Karl Honings werken hieraan. Men kan zich
hiervoor opgeven.
Wifiverbinding in Holle Eik
.
Deze werkt prima.
Verlichting
.
Als antwoord op vraag van Mariëtte Mom geeft voorzitter aan
 
dat deze vernieuwd is.
11.
2019 Ons 25-jarig jubileum.
Volgend jaar bestaan we 25 jaar.
Er waren vele hoogtepunten in het verleden. We zijn er voor elkaar en hopen dit ook met elkaar te vieren.
Het bestuur vraagt de leden om na te denken over suggesties hoe wij dit gaan vieren. Deze kunt u aan ons
kenbaar maken.
De datum staat al vast, noteer alvast in uw agenda.
Zaterdag 9 november 2019.
12.
Rondvraag
Tonny Geurts
vraagt naar de contributie voor gezinnen. Is blijkbaar foutief vermeld op de website. Zij heeft € 60,--
overgemaakt.
Voorzitter
. Dan heeft ze € 5,-- te veel betaald en krijgt ze dit bedrag terug gestort.
Piet Driessen
 vraagt bevestiging dat hij nu reserve lid is van de kascontrolecommissie.
De voorzitter
 bevestigt dit.
Margaretha Prins
 meldt dat ze een gesprek met de burgemeester heeft gehad.
Ze kan informatiemateriaal over CCH in het gemeentehuis leggen of bijvoorbeeld bij AH afgeven.
Voorzitter
 vindt dit een goed idee.
Marij Lodewijk
 vraagt hoeveel leden we hebben.
Voorzitter
. Momenteel hebben we 43 leden.
13.
Sluiting vergadering.
De voorzitter sluit deze vergadering en dankt de aanwezigen voor hun geduld en wijsheid en wenst iedereen nog
een goede voortzetting van de clubmiddag toe.
.
14.
Huldiging jubilarissen.
Tot slot worden de jubilarissen gehuldigd.
 Er volgt een receptie en daarna kan de clubdag beginnen.
1