Computerclub Houthem
j u li B este leden, Het is alweer juli, wat gaat dat snel. Het is warm terwijl ik de nieuws brief schrijf, maar dat kan ook , want het is zomer zou u zeggen en gelukkig ik klaag ook niet. Ik heb niet zovee l nieuws , zomers gebeurt er nooit zoveel. Er zijn natuurlijk veel leden met vakantie, nu kan je zelfs in eigen land blijven met het mooie weer. Maar een ander land trekt altijd a an, andere mensen , ander eten, ander klimaat. Ik hoop op de clubdag wel wat leden te zien, want ik begin a.s. clubdag met de workshop mappen en submappen maken , daar hebben jullie bericht van gehad, deze keer kunnen ook n iet leden daar aan deelnemen. Ik hoop dat ik veel gegadigden krijg dat is natuurlijk veel leuker om te werken, laat het me maar weten v. w. het aantal stencils, dus zegt het voort. Hieronder een berichtje van Ton; Hallo Liesbeth, Ik heb nu mijn derde chemokuur erop zitten. 19 juli moet ik weer op controle en dan begint de volgende kuur. De chemokuren slaan aan en de tumoren in de longen zijn geslonken. Ik heb ook minder pijnstillers nodig. Dus laat de leden maar weten dat ik optimistisch gestemd ben. Via deze weg wil ik ook alle leden bedanken voor hun belangstelling en medeleven. Wanneer we de leden op deze wijze op de hoogte houden, kan dat het aantal tel efoontjes beperken. De laatste clubdag lukte het niet om te komen omdat ik onverwacht bezoek kreeg. Of ik 15 juli kan komen, weet ik nog niet. Misschien gaan we een paar dagen naar Hoorn. Groeten, Ton. Dat is goed nieuws Ton, houwen zo , steeds een stukje beter! Ik ben bezig oude foto’s op de website te zetten, in het archief. Het is best interessant om de oude foto’s weer te zien. Zo zie je dat er al veel leden overleden zijn. Ik moet natuurlijk wel een selectie maken, ik kan er niet alles opzetten, dat wordt te veel. Ik heb gezien dat er toch meer leden op de website kijken, daar doe ik het ook voor. Ik ben weer met een eigen website begonnen, misschien interessant om te weten. Waaronder een pagina met allerlei wetenswaardigheden en een pagina met recepten, mmmm. Als hij af is meld ik dat even.
À p ro p o s: 1 8  ju li wo rd t ik  aan  
m ijn  lin k ero o g   g eho lp en , h et rech t ero og  is a l g ebeu rd .
Dan  z al ik  w
el we
e r een   b eetje b ete r k u n n en  z ien ,  alh o ewel h et n u  o o k  n iet  z o  slech t is.
Als er v ra g en  z ijn  k u n t u   z ich  altijd  to t h et b estu u r wen d en .
En  h et is n o g  steed s war m !!!
Ag en d a
:
1 5  ju li
Co m p u terd a
g
En  o m  alv ast te
n o teren :
1 6  sep tem b er
7  o k to b er v rijwillig ers da g
B ete rsch ap  v o or d e leden d ie z iek  z ijn ,
Mo g en  de eng elen  o v er de z iek en  wak en .
To t z ien s o p  d e clu b d ag
,
in  g o ede g ez o n d h eid
1 5  ju li
2 0 1 7
L iesbeth   L o uwen
Vo o rz itter
co m p u terclu b   CCH
Telf: 0 4 3
-
6 0 4 2 3 2 2  o f 0 6
-
3 0 7 4 1 1 6 1
Em ail:
etlo u wen @ z ig g o . n l
liesb eth .lo u wen @g m ail.c o m
liesb eth 3 3 @ o u tlo o k .co m
www.co m p u ter clu b
-
h o u t h em .n l