Computerclub Houthem
j
u
li
B
este led en,
H et is alw ee r juli, w at g a at dat snel.
H et is w arm  ter w ijl ik de nieuw s brief sch rijf, m aa r
dat kan ook
,
w ant het is zom er zou u zeg gen en
gelukki g ik klaa g ook ni e t.
I k h eb niet
zovee
l nieuw s
,
zom ers geb eurt er nooit
zoveel.
E r zijn natuurlijk veel leden m et vakantie, nu k an je
zelfs in eigen land blijve n m et het m ooie w eer.
M aar e en and er land tr ek t altijd
a
an, ander e m ense n
,
ander et en,
ande r klim aat.
I k hoop op d e clubda g wel w at leden te zien, want ik
begin a.s. clubda g m e t de
w orkshop m appen en sub m appen m aken
, d aar h eb ben jullie bericht van geh ad,
deze keer kunn en ook n
ie t leden daar aan d eelnemen. I k hoop dat ik veel
ge g adi gden krij g dat is n atuurlijk veel leuker om  t e w erk en, laat het m e ma ar w eten v. w . het
aantal stencils,  dus zegt het voort.
H ieronder een b erichtje v an T on;
H allo L iesb eth,
I k h eb nu m ijn derde che m okuur erop zitten. 19 juli m oet ik w eer op contro le en dan be gint de
volgend e kuur.
D e chem okur en slaan aa n en de tum oren in de lon gen zijn g eslonken.
I k
h eb ook m inder pijnstillers nodig.
D us laat de leden maar weten dat ik optim istisch gestem d ben.
V ia deze w e g w il ik ook alle leden bed anken voor  hun belan gstelling en medeleven.
W anneer w e d e leden op deze w ijze op de hoogte houden, kan dat het aanta l tel
efoontjes
beperken.
D e laatste clubd a g lukte het niet om  te kom en om dat ik onverw a cht bezoe k kree g.
O f
ik 15 juli kan kom en, w eet ik no g niet. M isschien g aan we een p aar d a g en naar H oorn.
G roeten,
T on.
D at is go ed nieuw s T on,
houw en
zo
, steeds een st ukje beter!
I k b en bezig oud e foto’ s op de w ebsite te zetten, i n het archie f.
H et is
best interessant o m  de oude foto’ s weer te zien. Z o
zie je
dat er al veel leden ov erleden
zijn.
Ik m oet n atuurlijk w el een sele ctie m aken, ik kan er niet alles opzetten,  dat w ordt te veel.
I k h eb gezien dat e r toch m eer leden op d e w ebsite  kijken, daar
doe ik h et ook voor.
I k b en w e er m et e en ei ge n w ebsite be gonnen, m is schien interessant om  te w eten.
W aaronder een pa gin a m et allerlei w et ensw aa rdi g heden en een pa gin a m et recept en, m m m m .
A ls hij af is m eld ik dat even.
À p ro p o s: 1 8  ju li wo rd t ik  aan  
m ijn  lin k ero o g   g eho lp en , h et rech t ero og  is a l g ebeu rd .
Dan  z al ik  w
el we
e r een   b eetje b ete r k u n n en  z ien ,  alh o ewel h et n u  o o k  n iet  z o  slech t is.
Als er v ra g en  z ijn  k u n t u   z ich  altijd  to t h et b estu u r wen d en .
En  h et is n o g  steed s war m !!!
Ag en d a
:
1 5  ju li
Co m p u terd a
g
En  o m  alv ast te
n o teren :
1 6  sep tem b er
7  o k to b er v rijwillig ers da g
B ete rsch ap  v o or d e leden d ie z iek  z ijn ,
Mo g en  de eng elen  o v er de z iek en  wak en .
To t z ien s o p  d e clu b d ag
,
in  g o ede g ez o n d h eid
1 5  ju li
2 0 1 7
L iesbeth   L o uwen
Vo o rz itter
co m p u terclu b   CCH
Telf: 0 4 3
-
6 0 4 2 3 2 2  o f 0 6
-
3 0 7 4 1 1 6 1
Em ail:
etlo u wen @ z ig g o . n l
liesb eth .lo u wen @g m ail.c o m
liesb eth 3 3 @ o u tlo o k .co m
www.co m p u ter clu b
-
h o u t h em .n l