Computerclub Houthem
B
este led en,
septembe r
We ga an na ar d e He rfst t oe, dat zie je a an de
bomen die hun blaadjes a l verliezen.
We hebben niet mogen kl ag en, want de laatste
tijd was het mooi weer en   ik heb
menig uurtje
buiten kunnen zitten.
I k zit nu 5 weken in De Plataan en
het mooie  
weer  
was een fijne bijkomstigheid,
zo kon ik
het
een be etje vol te hou den.
I nmiddels zijn er 5 wek e n verlopen  tussen
nu en de laatste foto’ s va n
mijn voet en je
ziet wat een
verb eterin g.
Vooral de r echte rkant ziet er prima uit.
I k g a
dinsda g 19 septemb er op controlle en
dan
wo rdt er e en foto
gem aakt.
Dan afw achten hoeveel % ik mijn voet mag b elasten.
I k hoop op minstens 50% .
En dan wee r ler en lopen, ik vertrouw er  op dat
het goed komt.
I k h eb vernom en dat Jan
Silverentand
ook
weer uit het ziekenhuis is en wee r thuis is.
I k hoop d at het verd er go ed g aat met Jan,
van hieruit een alg ehele betersch ap
ge wenst.
en hop elijk ben je wee r snel in
ons midden.
Met Ton
Meewis
ga at
he t redelijk, die heeft nu d e  chemokuren
achter d e ru g
, zijn bloewaarden zijn nog ni et go ed ,
nu maar hopen
dat alles go ed komt.
Ook  van hieruit beters chap T on.
Ook heb ik g ehoord d at Tonnie Mulders uit het ziekenhuis is
ontslagen, zij moet nu aa n de chemo
kuur. Ook vo or Tonnie wens ik e en al geh ele bet ersch ap.
We zitten op dit moment wel in de ziekenhoek, ik hoop dat we hier g auw ui t komen, het is
triest.
Doordat ik no g niet even alles kan doen, heb ik g e vraa gd a an Mathieu, of h ij, zolang ik het
voorzitter
schap niet waa r  kan nemen
,
(
e
n mijn plaatsvervan g er Ton Me ewi s ook ziek is)
Mijn plaats wil innemen als vice voorzitter, hij heeft daa rmee in gestemd.
Dus leden als e r iets is, kunt u zich wenden bij Mathieu.
En als u contact met mij wil, kunt u ook terech
t bij Chris No y a, die mij ied ere da g b ezoekt
,
een kanje r, net als mijn kinderen.
Op zaterdag 16 september a.s. houdt de Computerclub Houthem haar jaarlijkse open/ inloop dag. Voor leden en niet leden! U kunt zich die dag ook aanmelden voor de diverse  cursussen die bij voldoende deelname in het najaar worden gegeven over Windows Ipad , Word, Excel etc. Daarnaast kunt U U zich aanmelden voor twee workshops  Privacy in Windows 10 op zaterdag 21 oktob er a.s. en Facebook op zaterdag 16 december a.s.. Inschrijformulieren liggen ter plekke op de tafels Ik hoop dat iedereen een fijne dag heeft en dat er veel belangstelling van buiten is. Ik ben er ingedachten bij. Agenda : Zateredag 16 september club/open dag Zaterdag 7 oktober vrijwilligersdag Beterschap voor de leden die ziek zijn, Mogen de engelen over de zieken waken. Tot ziens op de clubdag , in goede gezondheid 16 september 2017 Liesbeth Louwen Voorzitter computerclub CCH Telf: 043 - 6042322 of 06 - 30741161 Email: etlouwen@ziggo.nl liesbeth.louwen@gmail.com www.computerclub - houthem.nl